Hoạt động

Chúng tôi có các hoạt động trên biển như sau:


  • - Kayak
  • - Jet Ski
  • - Wing Surfing
  • - Para Sailing
  • - Doughnut and Banana Ride
  • - Snorkeling
  • - Diving